Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Archibud – usługi projektowo-budowlane Janusz Skubiś, 45-219 Opole, ul. Tulipanów 5, NIP: 8321821704, REGON: 161548084

Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem galvi.com.pl, zwany dalej serwisem.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych regulaminem sklepu internetowego jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– badania satysfakcji klientów w sklepie galvi.com.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierskie. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czas przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (info@spectrum-it.pl). W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres: Spectrum-IT, ul. Sieradzka 8, 98-300 Wieluń, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.